Orgány společnosti

O transformaci Země lidí o.s. na obecně prospěšnou společnost rozhodlo Valné shromáždění Země lidí o.s. a za osobu zakladatele určilo paní Alenu Chrobokovou.

Podle zakládací listiny je statutárním orgánem společnosti její ředitel.

Správní rada organizace má tři členy, které jmenuje zakladatel. Funkční období správní rady je tříleté. Člen správní rady může být zvolen opakovaně. V čele správní rady stojí její předseda.

Za kontrolu činnosti organizace je zodpovědná tříčlenná dozorčí rada. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Člen dozorčí rady může být zvolen opakovaně. Dozorčí rada předává výsledky své činnosti řediteli a správní radě. V čele dozorčí rady stojí její předseda.

Zpět na rozcestí